برايكوتن ايت، ڬورو سكوله ترسبوت مڠمبيل اينيسياتيف دڠن مڠڬوناكن چوكلت اونتوق مناريق مينت كومڤولن ساسر كسكوله بركنا؞ن.

لڠكه ايت دأمبيل ڬارا٢ موريد مالس كسكوله، مسكيڤون جارق رومه دڠن سكوله ترلالو دكت.

ڤڠروسي ڤرساتوان ايبو باڤ دان ڬورو (PIBG) SK سوهوي، إيدر بهارون بركات، برايكوتن لڠكه يڠ دأمبيل ايت، جومله كحاضيرن موريد كسكوله بركنا؞ن كيان منيڠكت.

PIBG دان ڬورو ملاكوكن ڤلباڬاي تكتيک تربا؞يق اونتوق مناريق ڤرهاتين مريک اڬر كسكوله باڬي مڠيلق كچيچيرن ڤلاجرن.

”ڬورو ’ڬورو مڠومڤن‘ چوكلت ستياڤ اول ميڠڬو ڤرسكولهن. مريک (چيقڬو) مپمبوت موريد دڤينتو ڤاڬر سكوله ستياڤ اول ميڠڬو،“ كاتاڽ دسيني هاري اين.